Vad gör Västlänk?

Västlänk är en förening som just nu består av 22 stadsnätsägare i Västsverige som samarbetar för att driva bredbandsutvecklingen i vårt område. Vi jobbar för att:

 • Främja bredbandsutvecklingen i Västsverige
 • Vara ett aktivt nätverk för kompetens- och erfarenhetsutbyte inom exempelvis marknadsföring, nätutbyggnad, avtal och juridik, samt drift och teknik för våra medlemmar
 • Stärka våra medlemmarnas verksamhet och konkurrenskraft
 • Understödja och utveckla medlemmarnas verksamheter
 • Ett utvecklande och effektivt samarbete med Netwest
 • Möjliggöra bättre nåbarhet och bättre tjänsteutbud till invånare och näringsliv inom medlemmarnas stadsnät – områden
 • Företräda medlemmarnas intressen gentemot branschen, myndigheter och andra intressenter
 • Bedriva aktiv omvärldsbevakning i syfte att skapa en kunskap om omvärlden bland medlemmarna
 • Vara en regional samarbetspart till Svenska Stadsnätsföreningen

Västlänk i siffror

Stadsnäten i Västlänk har tillsammans:

… 22 stadsnätssägare med nät i 33 kommuner

… en årlig omsättning på ca 400 Mkr (år 2012)

… investerat ca 2 200 Mkr i nät

… ca 640 mil fiberkabel

… fibernät som når ca 220 tätorter

… ca 100 heltidstjänster som jobbar med stadsnätsverksamheten

Arbetssätt och fokusområden

Stadsnät är ett inarbetat begrepp som står för lokal förankring, konkurrensneutralitet och entreprenörsanda. Stadsnät är flexibla och  duktiga på att agera efter de behov som finns på den egna marknaden och närheten till kunden ställer höga krav på service och kvalitet.

Byggfasen av våra stadsnät har präglats av stora investeringsbudgetar och anslutningsavgifter. Nu övergår fokus till stor del till försäljning och drift, vilket innebär att vi behöver tänka annorlunda och göra en del kompetensväxlingar för att få en ekonomisk hållbar verksamhet och svara upp mot framtidens krav kring allt från effektivitet till säkerhet.

Västlänk stödjer våra medlemmar på flera olika sätt. Med påverkansarbete samordnar och hjälper vi dem i arbetet med att behålla och utveckla relationer till ägare och politik när byggnation av nät inte längre står i fokus och där kommunal verksamhetsutveckling med stadsnätet som en plattform blir allt mer viktig.

Med hjälp av erfarenhetsutbyte och samverkan bidrar vi till att medlemmarna kan effektivisera drift, kompetens och försäljning i stadsnätet, utveckla nya tjänster och därmed möta förändrade ekonomiska förutsättningar på ett hållbart sätt med bibehållen eller ökad konkurrenskraft.

Genom omvärldsbevakning bidrar till att våra medlemmar får en relevant och saklig bild av myndigheters verksamheter men även uppmärksammas på Stadsnätsföreningens olika former av medlemsstöd och får tillgång till relevant information om möjligheter till nya intäkter och en mer effektiv, robust och hållbar verksamhet

Västlänks fokusområden är framför allt:

Affärs- och tjänsteutveckling

Effektiv verksamhet

Säkerhet och robusthet

Hållbarhet

FOKUSOMRÅDE 1

Affärs- och tjänsteutveckling

Framtiden kommer ställa stora krav på digitalisering för kommuner och näringsliv. Vi ser utmaningar kopplade till allt från välfärdserbjudandet till klimatpåverkan. Vilka nya tjänster kan utvecklas och erbjudas? Samtidigt hårdnar konkurrensen på bredbandsmarknaden och för att stadsnäten skall förbättra ekonomin framöver behöver man utöka de lokala affärerna med fler nationella affärer.

 

Västlänk hjälper till genom:

 • Stödja medlemmarnas kontakter med kommunen kring utveckling av digitala tjänster med stadsnätet som bärare
 • Hitta nya tjänster som ger merintäkter och främjar det öppna nätkonceptet
 • Öka medlemmarnas konkurrenskraft på svartfiber- och kapacitetssidan genom bevaka vad som händer på marknaden och jobba med affärsutveckling – rätt prismodell, rätt produktutbud och enkelhet för kunden
 • Främja samarbeten och framtagandet av system/processer som bidrar till att stadsnäten gemensamt kan ta fler nationella affärer
avdelare

FOKUSOMRÅDE 2

Effektiv verksamhet

Minskade anslutningsavgifter kommer förändra ekonomin till det sämre för många stadsnät. Detta kommer öka kraven på effektivisering av kompetens, resurser och drift samtidigt som näten måste byggas mer robusta och säkra.

Dessutom kan bud från andra nätägare vara lockande så stadsnäten kommer att behöva visa på nyttan av ett lokalt ägt stadsnät gentemot politiken

Västlänk hjälper till genom:

 • Främja samarbete mellan medlemmar för att effektivisera kompetens, resurser, drift, säkerhet och försäljning
 • Bidra till kompetensutveckling/kompetensväxling genom att anordna seminarier, temadagar, utbildningar mm
 • Stödja stadsnäten att visa på nyttan med kommunalt ägda stadsnät gentemot politiken både på ett regionalt och ett lokalt plan
avdelare

FOKUSOMRÅDE 3

Säkerhet och robusthet

Framtiden innebär ökade krav på den samhällsviktiga verksamhet som stadsnäten bedriver. Till exempel ökar kraven på robusta nät och noder. När det gäller IT-säkerhet och informationssäkerhet behöver delogiska skydden förbättras för att kunna fortsätta leverera till kunder inom samhällsviktiga funktioner.

Genomförande av säkerhetsåtgärder och implementation av en ökat säkerhetsmedvetenhet i organisationen kommer att kräva en ökad kompetensnivå hos stadsnäten.

Västlänk hjälper till genom:

 • Bevaka vad som händer på säkerhetssidan och sprida relevant information till medlemmarna från t ex Stadsnätsföreningen
 • Bidra till kompetensutveckling inom säkerhetsområdet genom att anordna seminarier, temadagar, utbildningar mm
 • Verka för att det skall bli lättare att söka stöd för t ex redundansåtgärder
avdelare

FOKUSOMRÅDE 4

Hållbarhet

De offentligt ägda stadsnäten har krav på sig att bedriva hållbar verksamhet. Ökad hållbarhet kan t ex uppnås genom att man energieffektiviserar, väljer rätt material eller använder förnybar energi. Det handlar även om erbjudande om distansutbildning/distansarbete och energilösningar genom IoT.

En annan aspekt är social hållbarhet. Det digitalt utanförskap minskas genom att näten byggs ut till alla.

Västlänk hjälper till genom:

 • Öka medvetenheten hos medlemmarna kring vad som kan göras för att få en mer hållbar verksamhet
 • Utveckla tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle och ger konkurrensfördelar till stadsnäten och våra kunder
 • Visa på stadsnätens hållbarhetstänk gentemot ägare och andra intressentsenter